สำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เข้าสู่เว็บไซต์ llภาษาไทยll llภาษาอังกฤษll

ยินดีต้อนรับ

ปรึก
ษา
ได้
เข้า
ใจ
งาน
สำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารบรมราชกุมารี ช้นล่าง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จ้ังหวัดมหาสารคาม 44150

เบอร์โทรติดต่อ 043-754322-40 ต่อ 1341, 1261