สำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสาราคาม Internal Audit Masarakham University
อีเมลล์
 
>> ระเบียบต่างๆ <<
 
เว็บไซต์ภายใน
 
เว็บไซต์ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
-สำนักนายกรัฐมนตรี
หน้าแรก
ประวัติ
กฏบัตร

ปรัชญา ปณิธาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ

จริยธรรม
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการตรวจสอบ
:ข่าวกิจกรรม :

แผนงานสำนักตรวจสอบภายใน/ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบสารสนเทศ
ปรึกษาได้ เข้าใจงาน

**การประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ปี 2561

**เอกสารประกอบการบรรยายโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจสอบฯ 61
**ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุฯปี 60
**แนวการตรวจสอบภายในสำหรับการจ่ายเงินฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
**ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน ฯ พ.ศ. 2554
**
**ไฟล์บรรยาย โครงการการบริหารสัญญางานก่อสร้างอาคาร
 
ระบบรายงานน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ระบบ MIS
ระบบการจัดส่งเอกสาร EDS
KPI

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

 
 
 
 
e-book
แนวปฏิบัติที่ดี
 
  e-book : รายงานผลการดำเนินงานฯ 2555 e-book: กฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน แนวปฏิบัติที่ดี : โครงการ KM
 
แนวปฏิบัติที่ดี
 
 
 
  รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายในฯ 59 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายในฯ 59 แนวปฏิบัติที่ดี: การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางการตรวจสอบใบสำคัญฯ กรณี การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

 

รายงาน / คู่มือ / แนวปฏิบัติที่ดี
Free Web Counter
จำนวนผู้เข้าชม
anuntra.k@msu.ac.th
>> อ่านต่อ <<
เฟสบุ๊คสำนักตรวจสอบภายใน
ผังเว็บไซต์
เอกสาร/แบบฟอร์ม
แผนผังขั้นตอนการให้บริการ
ระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001: 2008
อ่านข่าวเก่า>>

ลิ้งค์ภายในที่เกี่ยวข้อง ......................................................... ลิ้งค์สำหรับบุคลากร

กลับหน้าหลัก ....................................................... ......... ........ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (EDS)
Mail@msu.ac.th........................................................... .......... ERM ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
กองการเจ้าหน้าที่ ....................................................... .......... (Risk Management)
กลุ่มงานการประชุม............................... ................................
ระบบจัดการห้องประชุม
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ....................... ........ระบบบริหารยุทธศาสตร์
กองทะเบียนและประมวลผล............................................ .......ระบบประมาณการรายรับเงินรายได้
กองกิจการนิสิต................... .......................................... ... .....ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
กองคลังและพัสดุv....... ............................................................ระบบบฐานข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการ